BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                                   1                                                           1           1   1       00
01 7                   1 1   1             1                 1                                 1                 1         01
02 12             1 1       1 1     1                     1                                           2   1   1   1     1   02
03 13                 1   1       1       1               1                   1 1                         2     1 1 1   1   03
04 12   1         1                     3                 1   2 1                                 1           2             04
05 12                 1 1               1             2     2             1     1                 1   2                     05
06 11     1   1             1       1               1                   1             1               1   1 1       1       06
07 16         1   1           3     1       2                       1             1 1         1             1 1 1         1 07
08 15 1                         1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1                   1     08
09 8 1   1                   1                                                 1   1           1             1     1       09
10 11   1         1   1                 1 1       1                                     1 1                     1     2     10
11 9                         1 1 1 1                               1   1                       1         1             1   11
12 14 1                                     1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1     12
13 6         1                               1                         1   1 1           1                                 13
14 12               1 1       1                                 1 1     1             1         2     1   1     1           14
15 14                 1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1                   1       15
16 13                   1               2   1   1   1                 1               1 1         1             2   1       16
17 7               1             1   1                     1 1               1                   1                         17
18 10       1   1 1   1                   1                       2 1               1                           1           18
19 5     1         1   1         1                   1                                                                     19
20 7               1                         1                         1     1           1 1 1                             20
21 13           2     1     1     1                         1           2 1     1           1                           1 1 21
22 13 1   1   1       1               1 1         1             1       1             1   1             1             1     22
23 13   1 1                       1     1                   2                       1     1   1 2       1               1   23
24 3                                                                         1                             1             1 24
25 8   1                   1       2                       1                 1                 2                           25
26 17 1       1       1             1               1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1 26
27 10           1   1         1   1                   1         1           1                           1   1       1       27
28 11             1             1             1 1           1         1   1                 1     1 1               1       28
29 5                                         2         1                   1     1                                         29
30 6           1                                     1                 1 1             1                       1           30
31 10                 2           1       1     1   1                                             1     1     1         1   31
32 12     1 1   1               1     1         1     1                             1             1 1   1   1               32
33 10   1     1                 1     1                         2           1   1                                   1     1 33
34 5                 1                                                   1                         1   2                   34
35 13         1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         1             1         35
36 10   1                         1     1               1           1   2             1             1                 1     36
37 18         1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1         37
38 13             1                       2         1           1 2       1 1                     1   1 1   1               38
39 11 1     1                       1 1         1         1   1               1   1 1                   1                   39
40 11     3 1     1     1                                                         1     1                 1       2         40
41 9   1                                   1     1 1   1             1                         1   1               1       41
42 12 1 1                       1 2 1       1           1                             1 1         1                   1     42
43 16 1           1 1                 2   1             1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1   43
44 14                           2                         1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1     44
45 14                     1       1           1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1         45
46 11       2   1 1       1               1                     2 2                             1                           46
47 8   1     1                             2       1 1   1                                                       1         47
48 1                                                                                           1                           48
49 11       1           1   2               1                     1     1                 1 1                       1 1     49
50 12                   1 2 1                     1             1   1             1               1         1 1 1           50
51 11         1   1         1                   1           1       1                       1                       2 1 1   51
52 10           1           1                               1           1 1   1   1           1           1               1 52
53 13 1   1           1           1         1       1     2                           1 1   1             1             1   53
54 6                     1                   1 1                               1       1                   1               54
55 11         1     1       1           1         2 1         1                     1     1             1                   55
56 8   1     1                                       1 1               1   1                                       1 1     56
57 9 1                           1 1     1                   1               1   1         1                         1     57
58 9                   1   1     1                     2                           1         1       1               1     58
59 7           1 1                                 1         1           1                                   1         1   59
60 11       1             1 2                               1                             1 1       2     1 1               60
61 10 2           1                                   2       1     1           1 1           1                             61
62 4       1                                                   1         1                               1                 62
63 13     1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1                 1             63
64 13               1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     1   1     1             64
65 20       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1                 1   1                 65
66 11     1 1         1   1     1         1                                 1         1                 1       2           66
67 13   1                                 1 1 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 67
68 5               1                               1               1                                               2       68
69 9     1                   1     1             1     1           1 1     1                   1                           69
70 11       1       2                 1         1     1     1   1 1                                 1                     1 70
71 8 1               1 1   1   1 1                                                         1                           1   71
72 8                                 1                               2               1       1               1       1   1 72
73 13   1         1         1 1         1   1                             1         1 1                             1   1 2 73
74 6         1               1                       1                     1 1   1                                         74
75 19   1   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                 75
76 13       1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1             1                       76
77 7         1     1                                   1           1                                     1               2 77
78 21   2   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1 78
79 13           1 1                 1   1   1                   1 1               1             1     1   1 1     1         79
80 11           1             1                           1       1 1                 1   2           1 1                 1 80
81 11   1                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 1                             81
82 12 1                 1       1                 1     1     2           1 1           1             1     1               82
83 6                 1                     1                 1     1         1                                         1   83
84 11   2       1               1                               1 1       1     1       1 1   1                             84
85 8     1 1                 1 1                                           1 1               1     1                       85
86 18 1         1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             86
87 17         1 1     1               1       1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1 87
88 9               1                     1         2               1           1                     1 1         1         88
89 11 1                         1     1                                     1       1   1 1     1                 2     1   89
90 15 1                       1 1   1 1                     3         1       1             1     2               1       1 90
91 9           1             1     1           1 1                   1 1                           1         1             91
92 9                   1                     1 1                                       1   1                   1 1   1 1   92
93 6                   1                                 1                     1             1 1           1               93
94 10     1   1   1       1   1                   1                         1       1                   1     1             94
95 12     2             1                                               1   2         1 1         1 1       1 1             95
96 12 1     1       1                                   2 2   1             1             1 1                   1           96
97 5     1                                         1         1                                             1           1   97
98 10                     2           1 1 2   1 1                                   1   1                                   98
99 10                                     1 1   1         2               1 1                         1   1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
Ngày
/
Tháng
isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129 madaoweiyu tessandeLm destiniakef